Het beëindigen van duurovereenkomsten, of wordt er eigenlijk "opzeggen" bedoeld?

Een verschijnsel dat we steeds vaker terug zien is dat partijen duurovereenkomsten (eenzijdig) willen beëindigen. Vaak wordt er door de opzeggende partij vanuit gegaan dat het opzeggen voldoende is om de overeenkomst zonder gevolgen te doen beëindigen. Maar let op: opzeggen is niet hetzelfde als ontbinden van de overeenkomst!
Een duurovereenkomst is een overeenkomst waarbij partijen zich voor een langere periode over en weer structureel tot prestaties verplichten. Bekende duurovereenkomsten zijn arbeids- en huurovereenkomsten en kennen een specifieke regeling in de wet. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht, maar ook de distributie-, franchise-, onderhouds- of serviceovereenkomst. Dit zijn overeenkomsten die geen specifieke wettelijke bepalingen kennen omtrent opzegging.

Opzeggen dient te geschieden conform de afspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomst. Is er niets vastgelegd, dan moet gekeken worden naar de redelijkheid en billijkheid in verband met alle omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden kunnen meebrengen dat opzegging alleen mogelijk is indien een zwaarwegende grond aanwezig is. Hierbij kan worden gedacht aan de lange duur van de relatie, de aard van de overeenkomst en indien door het voortduren van de relatie de continuïteit van de opzeggende partij in gevaar komt. In het algemeen niet vereist is dat de opzeggende partij daartoe een deugdelijke of gegronde reden heeft. Het is verstandig om schriftelijk op te zeggen.

De in acht te nemen opzegtermijn moet redelijk zijn. Hiervoor moet gekeken worden naar de relevante omstandigheden: de duur van de overeenkomst en het monopolie van de opzeggende partij, evenals het vertrouwen dat de opgezegde partij mocht hebben in het voortduren van de relatie, de reden voor opzegging en de aard van de overeenkomst. Een andere vraag is of de opgezegde partij een ‘fatsoenlijke’ periode van tevoren is ingelicht om een andere partij te zoeken of dat er investeringen zijn gedaan door de opgezegde partij.

Indien zonder redelijke termijn wordt opgezegd kan de opgezegde partij schadevergoeding vorderen.

Ontbinding van de overeenkomst kan plaatsvinden indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming, die de ontbinding rechtvaardigt. Er dient hiertoe een ingebrekestelling te worden verstuurd. Hierin wordt een laatste termijn voor nakoming gegeven. Komt de schuldenaar deze binnen die periode nog steeds niet na, dan is deze in verzuim. Na het intreden van verzuim kan de overeenkomst worden ontbonden.

Tip: Bedenkt u zich goed of u echt de overeenkomst wenst te beëindigen, of dat u misschien beter kan kiezen voor opschorting van de eigen prestaties, het vorderen van nakoming, aanpassing van de prijs of gedeeltelijke ontbinding. 


« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 20 maart 2018
: duurovereenkomst, incasso, Tilburg, deurwaarder, Oisterwijk