Beschermingsbewind, nader uitgelegd

Je hoort en leest er met enige regelmaat over, maar wat is beschermingsbewind nu eigenlijk, en hoe verhoudt het zich bijvoorbeeld tot de WSNP? Of is er geen enkele relatie tussen beide?

Het doel van de maatregel beschermingsbewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene en om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen. De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen. Hij of zij blijft handelingsbekwaam. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder.

Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld over het spaargeld of de woning van betrokkene.

Er zijn 2 soorten bewindvoerders:
•De professionele bewindvoerder – iemand die van beroep bewindvoerder is en aan speciale kwaliteitseisen moet voldoen.
•De familiaire (niet-professionele) bewindvoerder - een bekende van de betrokkene, zoals echtgenoot of kennis.

Verplichtingen bewindvoerder
De bewindvoerder is verplicht aan de kantonrechter te sturen:
•bij het begin van het bewind: een boedelbeschrijving
•jaarlijks: een periodieke rekening en verantwoording
•elke 5 jaar: een brief waarin wordt aangegeven of het bewind nog steeds passend is
•bij het einde van het bewind: de eind(af)rekening en verantwoording

Kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter
Er is griffiegeld verschuldigd voor het aanvragen (verzoek tot instellen) van bewind, bewind beëindigen en bij het wijzigen van bewind in een mentorschap of curatele. Geen kosten worden in rekening gebracht voor het aanvragen van een afwezigheidsbewind of het wijzigen (verzoek tot ontslag en benoeming) van een bewindvoerder.

Afwezigheidsbewind
Afwezigheidsbewind kan spelen in situaties waarbij een persoon plotseling (en voor langere tijd) verdwenen is en niet bekend is waar deze zich bevindt, er ook geen contact mogelijk is en direct betrokkenen zoals de partner of familie zich ernstige zorgen maken over diens welzijn. Achterblijvers kunnen daardoor de juridische en financiële gevolgen van de vermissing regelen.

Vergoeding bewindvoerder
Bij de benoeming tot bewindvoerder stelt de kantonrechter de beloning vast. Voor de hoogte van deze vergoeding geldt sinds 1 januari 2015 een landelijke regeling, de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren http://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2016-10-01  

Bewind in het kader van WSNP
Beschermingsbewind is een ander bewind dan wordt uitgevoerd in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze bewindvoerders opereren naast elkaar en dienen een ander doel.

Bron: rechtspraak.nl« terug naar overzicht
: Constant & Van den Heuvel
: 17 mei 2018
: Beschermingsbewind, incasso, debiteurenbeheer, Berkel Enschot, Tilburg, Oisterwijk