Incasso

Het is natuurlijk al vervelend genoeg als uw facturen niet op tijd betaald worden. Maar wat is het juiste moment om een incassobureau in te schakelen? Wellicht eerder dan u denkt. Wij zijn gespecialiseerd in incassowerkzaamheden en het liefst gaan we dan ook zo voortvarend als mogelijk voor u aan de slag. Echter, vóórdat we overgaan tot een incassoprocedure, ziet u ons wellicht liever fluwelen handschoenen aantrekken en zijn er in het voorbereidende stadium andere ingangen. De "1-dagsbrief" is er daar één van.

De 1-dagsbrief
Debiteur krijgt de mogelijkheid om de invordering van rente en (volledige) incassokosten te voorkomen. Hij of zij krijgt namelijk de mogelijkheid om een spoedbetaling te doen. Het bedrag wat betaald moet worden is de hoofdsom vermeerderd met 5 % van de hoofdsom aan kosten (met een minimum van € 75,00). Deze betaling moet binnen één werkdag na  dagtekening van de sommatie ontvangen zijn. Als men tijdig betaalt voorkomt men dus dat men ook nog eens rente en volledige buitengerechtelijke incassokosten moet betalen.

Als er niet binnen één werkdag betaald is, volgt er alsnog en direct een incassoprocedure, inclusief rente en volledige buitengerechtelijke incassokosten. De debiteur krijgt een tweede sommatie toegestuurd en de klant krijgt een bevestiging per mail, voorzien van dossiernummer en volledige specificatie.

De 14-dagenbrief
De wet stelt dat een particuliere debiteur een termijn gesteld moet krijgen om een vordering alsnog zonder rente en buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, alvorens op die laatste post met recht aanspraak gemaakt kan worden. Volgens een recent arrest van de Hoge Raad is die termijn 15 dagen nadat de sommatie door een debiteur is ontvangen. Als vangnet, wegens vertraging door bijvoorbeeld een weekend of in postbezorging, mogen er vervolgens op zijn vroegst 18 dagen na dagtekening van die sommatie incassokosten worden gevorderd. De regels en omschrijvingen veranderen frequent, waarbij de diverse sectoren kanton in Nederland de regels ook nog eens allemaal anders lijken te interpreteren. Een juiste en conform de letter der wet opgestelde 14-dagenbrief kunnen wij voor u versturen voor € 25,00 exclusief BTW per exemplaar.

Incassosommatie
Bij de incassosommatie wordt de hoofdsom direct verhoogd met rente en incassokosten. De debiteur moet het openstaande bedrag binnen acht dagen betalen. Als de totale vordering groter is dan € 5.000,00, dient er binnen 5 dagen betaald te worden.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom en debetrente samen (minimale incassokosten op basis van betalingsvoorwaarden daargelaten). Daarbovenop wordt de verschuldigde debetrente doorberekend. Zulks op basis van de geldende wettelijke rente (artikel 6:119(A) BW) of conform het percentage genoemd in betalingsvoorwaarden.