Incasso- en betalingsvoorwaarden

Constant & Van den Heuvel B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Bosscheweg 44 (5056 KC) te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg).

Incasso- en betalingsvoorwaarden van Constant & Van den Heuvel B.V.

Incasso- en betalingsvoorwaarden van
Constant & Van den Heuvel B.V.
(hierna “CVDH”)


Proceduremogelijkheden

A) Een incassoprocedure kent twee verschillende ingangen, te weten:

1) De ‘ééndagsbrief’; een sommatie waarmee de debiteur de mogelijkheid wordt geboden om invordering van rente en totaal verschuldigde incassokosten te voorkomen, indien er zorggedragen wordt voor een (spoed)betaling van de hoofdsom vermeerderd met 5% van de hoofdsom aan kosten (met een minimum van € 75,-- exclusief BTW), binnen één werkdag na dagtekening van de sommatie.

2) De incassosommatie; een sommatie waarbij debiteur tot 5 dagen na dagtekening van de sommatie de gelegenheid krijgt om de hoofdsom vermeerderd met rente en incassokosten te voldoen. De incassokosten worden berekend met een vast percentage ad 15% over de ter incasso aangeboden hoofdsom en de op de datum van aanbieding verschuldigde debetrente. Dit, tenzij in toepasselijke leverings- en betalingsvoorwaarden een hoger percentage of hoger minimumbedrag vermeld staat en met uitsluiting van berekeningen op basis van De Wet Incassokosten (WIK), in het geval de debiteur een ‘consument’ betreft. Waar nodig wordt er in dit stadium een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel opgevraagd.

B) De vervolgprocedure is na beide ingangen gelijk. Aan de debiteur wordt een tweede sommatie gezonden en/of er wordt telefonisch contact met debiteur gezocht, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zullen zijn, als er niet alsnog tijdig betaald wordt. In het geval van een ééndagsbrief wordt in dit stadium eerst een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel opgevraagd.

C) Aan de opdrachtgever wordt (tezamen met een laatste sommatie aan debiteur) gevraagd of deze akkoord gaat met eventueel te nemen rechtsmaatregelen en wordt verzocht -voor zover zulks niet reeds geschiedde- om kopieën van de facturen en anderszins van belang zijnde informatie toe te zenden. De opdrachtgever stuurt dat formulier ‘voor akkoord’ ondertekend retour. Onder de opschortende voorwaarde van dit uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, zullen er rechtsmaatregelen genomen worden. Tussentijds wordt er, zo mogelijk, (nogmaals) contact met de debiteur gezocht.

D) Indien betaling uitblijft en ook telefonische sommatie(s) geen effect heeft/ hebben, wordt een dagvaarding geconcipieerd welke wordt doorgestuurd naar een deurwaarder, teneinde deze te laten betekenen.

E) Procedures bij de sectoren kanton worden door CVDH zoveel als mogelijk zelf behandeld. Zulks, inclusief het opstellen van conclusies, akten, het bijwonen van comparities et cetera.

F) CVDH behoudt zich het recht voor om alvorens tot incasso en/of dagvaarding over te gaan bij opdrachtgever, ter (nadere) verrekening en verantwoording, een voorschot in rekening te brengen.

G) CVDH behoudt zich het recht voor om opdrachten op basis van haar moverende redenen te weigeren.

H) Wanneer er zijdens de debiteur/wederpartij klachten ter zake de vordering worden geuit, dan worden deze in eerste instantie waar mogelijk tijdens de pre-processuele fase met opdrachtgever besproken en op realiteit getoetst. Zulks, mede om eventuele (onnodige) proceskosten te besparen.

I) Betalingen die door de opdrachtgever rechtstreeks worden ontvangen op de overgedragen vordering(en), dienen zo spoedig als mogelijk schriftelijk/per e-mail en vergezeld van een valutadatum gemeld te worden.

J) Betalingen die door CVDH op de ter incasso overgedragen vordering(en) worden ontvangen, zullen zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de valutadatum van ontvangst, aan de opdrachtgever zijn doorbetaald. Dit geldt evenwel per saldo en onder verrekening van eventuele andere facturen/kosten aan het adres van opdrachtgever, nog niet doorbelaste tijd en kosten en bovendien vanaf een minimaal (depot)saldo ad minimaal € 500,--.

K) Opdrachtgever machtigt CVDH om in voorkomende gevallen namens haar (rechts)handelingen te verrichten en verplichtingen aan te gaan, waarbij het bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) een beoordeling naar beste eer en geweten van ontvangen (af)betalingsvoorstellen betreft.

Kosten

A) Dossierkosten (met een minimum ad € 40,-- exclusief BTW) zijn verschuldigd vanaf het moment dat een (incasso)procedure is opgestart. Bij een ééndagsbrief bedragen de minimumkosten € 75,--.

B) Er zal altijd worden getracht om de (incasso)kosten op de debiteur/wederpartij te verhalen. Mocht deze uitsluitend de hoofdsom of een gedeelte daarvan voldoen en beslist opdrachtgever dat rente en buitengerechtelijke incassokosten niet behoeven te worden geïncasseerd, dan zal een percentage van de ter incasso gegeven hoofdsom worden doorberekend aan opdrachtgever.

Een en ander conform onderstaand staffeltarief:

- Het gedeelte kleiner of gelijk aan € 2.275,-- (12.5%);

- Het gedeelte voor het meerdere vanaf € 2.275,-- t/m € 11.365,-- (7.5%);

- Het gedeelte voor het meerdere boven € 11.365,-- (4.5%).

C) Kosten van interne dan wel externe (juridische) bijstand, proces-, notaris-, executie-,
kamer van koophandel-, kadastrale kosten, verhaalinformaties et cetera, komen voor rekening van de opdrachtgever, voor zover zij niet op de debiteur verhaald kunnen worden.

D) Wanneer na de start van een procedure een faillissement, een surséance of een schuldsanering van de debiteur/wederpartij uitgesproken wordt c.q. op de debiteur/ wederpartij van toepassing wordt verklaard, of debiteur anderszins geen verhaal (meer) biedt, zullen bij opdrachtgever de feitelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Zulks op basis van kosten gemaakt door derden en een uurtarief van CVDH, afhankelijk van de medewerker variërend van € 80,-- tot € 175,-- exclusief BTW.

E) In gevallen van advisering, het opstellen van dagvaardingen, conclusies, akten, het bijwonen van comparities, werkzaamheden niet direct gelieerd aan het feitelijk incasseren van een vordering, ter (noodzakelijke) completering van een dossier, het verkrijgen van duidelijkheid en/of een gedegen (juridische) basis, van een instructie tot sluiting zijdens opdrachtgever, zonder bij deze opsomming volledigheid te pretenderen, zal CVDH een uurtarief hanteren ad € 175,-- exclusief BTW.

F) In alle voorkomende gevallen is CVDH gerechtigd om in redelijkheid bureau- en kantoorkosten in rekening te brengen, waarbij valt te denken aan porti, druk-, en kopieerkosten, zonder bij deze opsomming volledigheid te pretenderen.

G) CVDH mag haar tarieven en prijzen, per elke eerste 1e dag van een nieuw kalenderjaar, indexeren met een percentage gelijk aan het loonindexcijfer van het CBS voor het desbetreffende kalenderjaar.

Algemene voorwaarden van Constant & Van den Heuvel B.V.

Artikel 1

CVDH is een besloten vennootschap die onder meer een incassobureau uitoefent, zulks in de ruimste zin des woords. Voorts biedt CVDH juridische en secretariële diensten aan, eveneens in de ruimste zin des woords.

Artikel 2

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden van en/of door en/of namens CVDH, zonder in opsomming volledigheid te pretenderen;

- Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen;

- De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt tevens bedongen ten behoeve van de besloten vennootschappen die aandeelhouder en/of bestuurder van CVDH zijn. Voorts wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden bedongen ten behoeve van voor CVDH werkzame personen, daaronder begrepen vroegere medewerkers van CVDH, voor zover deze aansprakelijk worden gehouden op een tijdstip dat zij niet meer voor CVDH werkzaam zijn, alsook ten behoeve van alle personen die bij een uitvoering van een opdracht voor CVDH werden ingeschakeld.

Artikel 3

Deze voorwaarden prevaleren nadrukkelijk boven (de inhoud van) algemene leverings-, inkoop-, betalingsvoorwaarden –hoe ook genoemd- van opdrachtgever en/of derden namens hem of haar, ongeacht het stadium waarin deze voorwaarden aan opdrachtgever ter hand zijn gesteld en/of opdrachtgever kennis zou hebben kunnen dragen van (de inhoud van) deze voorwaarden.

Artikel 4

Iedere aansprakelijkheid van CVDH is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van CVDH wordt uitbetaald.

Artikel 5

De eventuele vernietigbaarheid en/of nietigheid van (een deel van) deze voorwaarden, laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onvoorwaardelijk intact. Partijen verbinden zich voorts aan elke usance en/of handelswijze binnen de branche, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

Artikel 6

- Door het verstrekken van een opdracht stemt opdrachtgever ermee in, dat CVDH bij de uitvoering van overeenkomsten/opdrachten mogelijk gebruik maakt van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden. Indien het in het kader van de uitvoering van een overeenkomst/opdracht noodzakelijk wordt geacht om aan voornoemde derden persoonsgegevens te verstrekken of wanneer daartoe een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang bestaat, waarbij opdrachtgever als verwerkings- verantwoordelijke heeft te gelden, zal CVDH in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met deze derden een verwerkersovereenkomst sluiten. Dit, tenzij deze op grond van een wettelijke regeling niet nodig is;

- Inschakeling door CVDH van derden zal zoveel als redelijkerwijs nodig wordt geacht in overleg met opdrachtgever geschieden;

- CVDH is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van voornoemde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken, is CVDH gerechtigd (en daartoe door opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd), om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7

Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door CVDH verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken ontlenen. Opdrachtgever is gehouden om, indien deze de inhoud van door CVDH verstrekte rapporten, adviezen of andere van CVDH afkomstige gegevens of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt of bekend maakt, daarbij te wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en onderhavige bepaling.

Artikel 8

Voor door CVDH verzonden facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Bij non-betaling binnen de gestelde fatale termijn is CVDH gerechtigd om de wettelijke handelsrente (conform artikel 6:119A BW) over de opeisbare facturen in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan het in en/of buiten rechte betaald krijgen van haar vordering. Voor wat betreft de buitengerechtelijke incassokosten, met een vast percentage ad 15% over de gehele vordering en een minimum ad € 500,00. In zulke gevallen zullen alle facturen aan het adres van opdrachtgever en/of aan hem of haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de vervaldatum nog niet is bereikt, (ook) direct opeisbaar worden.

Artikel 9

Indien opdrachtgever in een andere verhouding dan die van opdrachtgever, in eerdere aangelegenheden met CVDH relaties heeft onderhouden, kan opdrachtgever daar nimmer meer een vergelijkend beroep op doen.

Artikel 10

CVDH refereert en conformeert zich aan een privacyverklaring die onder meer op haar website te vinden is: privacyverklaring

Artikel 11

Opdrachtgever verklaart zich akkoord om in een e-mailingbestand van CVDH te worden opgenomen, teneinde per e-mail voorzien te kunnen worden van bijvoorbeeld wetenswaardigheden uit de branche en (andere) belangwekkende informatie zijdens CVDH.

Artikel 12

CVDH is aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Wettelijke Incassodienstverleners (NowID) en werkt volgens de door voornoemde orde opgestelde richtlijnen: NowID

Artikel 13

Op de rechtsverhouding tussen CVDH en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd van geschillen tussen CVDH en haar opdrachtgever(s) kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven.

In het geval er aan de zijde van een consument sprake is van een klacht over CVDH, dan wordt er gerefereerd aan het oordeel van de geschillencommissie van NowID: incassoklacht

Slotbepalingen

- CVDH behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen in deze voorwaarden door te voeren, indien opdrachtgever binnen veertien dagen nadat het voornemen daartoe (bewijsbaar) per e-mail en/of per gewone post aan hem of haar kenbaar gemaakt is, de aangekondigde wijziging(en) niet nadrukkelijk (bewijsbaar) heeft betwist;

- Deze voorwaarden hebben onder meer ten doel om tussen partijen te maken en gemaakte afspraken op voorhand zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is, te beschrijven. Dit, eveneens voor wat betreft een uiteindelijke niet-nakoming van die afspraken. Daar, waar er tussen partijen desondanks een verschil van inzicht in vertaling en/of uitleg van deze voorwaarden ontstaat -en enkel in die gevallen waarin deze voorwaarden in alle redelijkheid niet voor slechts één uitleg vatbaar zijn-, heeft CVDH bij uitsluiting een doorslaggevende stem ter zake de vertaling en/of uitleg van deze voorwaarden.