Procedure- en incassovoorwaarden

Constant & Van den Heuvel gevestigd en kantoorhoudende aan de Bosscheweg 40-46, 5056 KC te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg).

Procedure- en incassovoorwaarden

Proceduremogelijkheden 

a) Een procedure kent twee verschillende ingangen, te weten: 

1) De “viatelsommatie”; een sommatie waarmee de debiteur de mogelijkheid wordt geboden om invordering van rente en totaal verschuldigde incassokosten te voorkomen, indien zorggedragen wordt voor een (spoed)betaling van de hoofdsom vermeerderd met 5% van de hoofdsom aan kosten (met een minimum van € 75,- exclusief BTW), binnen één werkdag na dagtekening van de sommatie.

2) De incassosommatie; een sommatie waarbij debiteur 5 dagen de gelegenheid krijgt om de vordering, die is verhoogd met rente en incassokosten, te voldoen. De incassokosten worden berekend met een vast percentage ad 15% over de ter incasso aangeboden hoofdsom en de op de datum van aanbieding verschuldigde debetrente. Dit, tenzij in overeengekomen leverings- en betalingsvoorwaarden een hoger percentage of hoger minimumbedrag vermeld staat. In dat geval wordt gekozen voor het hoogste percentage/ grootste bedrag. Tevens wordt er bij aanvang van een procedure een uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel opgevraagd

b) De vervolgprocedure is na beide ingangen gelijk. Aan de debiteur wordt een tweede sommatie gezonden en/of er wordt telefonisch contact met debiteur gezocht, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zullen zijn, als er niet tijdig wordt betaald. In het geval van een “viatelprocedure” wordt in dit stadium eerst een uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel opgevraagd. 

c) Aan de opdrachtgever wordt (tezamen met een laatste sommatie) gevraagd of deze akkoord gaat met eventueel te nemen rechtsmaatregelen en wordt verzocht kopieën van de facturen en/ of gevoerde correspondentie toe te zenden. De opdrachtgever stuurt dat formulier "voor akkoord" ondertekend retour. Onder de opschortende voorwaarde van dit uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, zullen er rechtsmaatregelen genomen worden. Tussentijds wordt er, zo mogelijk, (nogmaals) telefonisch contact met wederpartij gezocht.

d) Indien betaling uitblijft en ook telefonische sommatie(s) geen effect heeft/ hebben, wordt een dagvaarding geconcipieerd welke wordt doorgestuurd naar een gerechtsdeurwaarder, teneinde deze te laten betekenen.

e) Procedures bij de sectoren kanton worden door Constant & Van den Heuvel geheel zelf behandeld. Zulks aldus inclusief het eventueel opstellen van conclusies en akten, het bijwonen van comparities en descentes etcetera.

f) Constant & Van den Heuvel behoudt zich het recht voor alvorens tot incasso en/ of dagvaarding over te gaan bij opdrachtgever, ter nadere rekening en verantwoording, een voorschot in rekening te brengen.

g) Wanneer er zijdens debiteur klachten inzake de vordering geuit zijn, dan worden deze in eerste instantie waar mogelijk tijdens de pre-processuele fase besproken en op realiteit getoetst, teneinde eventuele proceskosten te besparen.

h) Betalingen die door de opdrachtgever rechtstreeks worden ontvangen op de overgedragen vordering(en), dienen zo spoedig mogelijk (schriftelijk) gemeld te worden, vergezeld van een valutadatum.

i) Betalingen die door Constant & Van den Heuvel op de ter incasso overgedragen vordering(en) worden ontvangen, zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na valutadatum, aan de opdrachtgever zijn doorbetaald. Indien het gaat om deelbetaling(en) ten aanzien van een getroffen afbetalingsregeling, geldt voor wat betreft het vorenstaande een minimaal depotbedrag ad € 500,00.

j) Opdrachtgever machtigt Constant & Van den Heuvel om aan laatstgenoemde gedane afbetalingsvoorstellen naar eer en geweten te laten beoordelen en overwegen. Constant & Van den Heuvel wordt gemachtigd om zonder overleg afbetalingsregelingen te treffen.

k) De kosten voor de verzending van een formele ingebrekestelling bedragen € 25,00 exclusief BTW en exclusief aantekenrecht per exemplaar, direct bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 

Kosten

a) Dossierkosten (minimum € 40,00 exclusief BTW) in een incassoprocedure zijn verschuldigd op het moment dat de procedure is opgestart. Bij een viatelprocedure zijn de viatelkosten de minimumkosten.

b) Er zal altijd worden getracht de incassokosten op de debiteur te verhalen. Mocht deze uitsluitend de hoofdsom of een gedeelte daarvan voldoen en beslist de opdrachtgever dat rente en buitengerechtelijke incassokosten niet behoeven te worden geïncasseerd, dan zal een percentage van de ter incasso gegeven hoofdsom worden doorberekend aan de opdrachtgever. Een en ander conform onderstaand staffeltarief:
•  Het gedeelte kleiner of gelijk aan € 2.275,- (10%)
•  Het gedeelte voor het meerdere vanaf € 2.275,- t/m € 11.365,- (5%)
•  Het gedeelte voor het meerdere boven € 11.365,- (2,5%)

c) Kosten van interne dan wel externe (juridische) bijstand, proces-, notaris-, executie-, kamer van koophandel-, verhaalsinformatie-, kadastrale kosten etc. komen voor rekening van de opdrachtgever, voor zover zij niet op de debiteur verhaald kunnen worden. 

d) Wanneer na ter incassoname het faillissement, een surséance of een schuldsanering van de debiteur uitgesproken wordt c.q. op de debiteur van toepassing wordt verklaard, of debiteur anderszins geen verhaal (meer) biedt, zullen bij de opdrachtgever de feitelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Zulks op basis van kosten gemaakt door derden en een uurtarief van Constant & Van den Heuvel ad € 150,- exclusief BTW.

e) In gevallen van advisering, het opstellen van dagvaardingen, conclusies, akten, het bijwonen van comparities, werkzaamheden niet direct gelieerd aan het feitelijk incasseren van een vordering, ter (noodzakelijke) completering van een dossier, het verkrijgen van duidelijkheid en/ of een gedegen (juridische) basis, of in geval van de instructie tot sluiting zijdens opdrachtgever, zonder bij deze opsomming volledigheid te pretenderen, zal Constant & Van den Heuvel een uurtarief hanteren ad € 150,- exclusief BTW.

f) In alle voorkomende gevallen is Constant & Van den Heuvel gerechtigd om in redelijkheid bureaukosten in rekening te brengen, waarbij valt te denken aan porti-, druk-, en kopieerkosten, zonder bij deze opsomming volledigheid te pretenderen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Constant & Van den Heuvel is een besloten vennootschap die een incassobureau uitoefent, zulks in de ruimste zin des woords. Voorts biedt Constant & Van den Heuvel juridische en secretariële diensten aan, eveneens in de ruimste zin des woords.

Artikel 2
De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt tevens bedongen ten behoeve van de besloten vennootschappen die aandeelhouder en/ of bestuurder van Constant & Van den Heuvel zijn. Voorts wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden bedongen ten behoeve van voor Constant & Van den Heuvel werkzame personen, daaronder begrepen vroegere medewerkers van Constant & Van den Heuvel, voor zover deze aansprakelijk worden gehouden op een tijdstip dat zij niet meer voor Constant & Van den Heuvel werkzaam zijn, alsook ten behoeve van alle personen die bij een uitvoering van een opdracht voor Constant & Van den Heuvel worden ingeschakeld.

Artikel 3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Constant & Van den Heuvel en haar opdrachtgevers.

Artikel 4
Iedere aansprakelijkheid van Constant & Van den Heuvel, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Constant & Van den Heuvel wordt uitbetaald.

Artikel 5
Door het verstrekken van een opdracht stemt de opdrachtgever er tevens mee in, dat Constant & Van den Heuvel bij de uitvoering van overeenkomsten mogelijk gebruik maakt van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden. Indien het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever noodzakelijk is om aan deze derden persoonsgegevens te verstrekken waarvan de opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden, of wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat of als daarvoor een gerechtvaardigd belang is, dan zal Constant & Van den Heuvel in het kader van de AVG met deze derde partij een verwerkersovereenkomst sluiten, tenzij deze op grond van een wettelijke regeling niet nodig is.
Inschakeling door Constant & Van den Heuvel van derden zal zoveel als redelijkerwijs nodig wordt geacht in overleg met de opdrachtgever geschieden. Constant & Van den Heuvel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken is Constant & Van den Heuvel gerechtigd, en daartoe door opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6
Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door Constant & Van den Heuvel verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens Constant & Van den Heuvel kunnen ontlenen. De opdrachtgever is gehouden, indien deze de inhoud van door Constant & Van den Heuvel verstrekte rapporten, adviezen of andere van Constant & Van den Heuvel afkomstige gegevens of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden, aan derden verstrekt of bekend maakt, daarbij te wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de onderhavige bepaling.

Artikel 7
Voor door Constant & Van den Heuvel verzonden facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Bij non-betaling binnen de gestelde fatale termijn is Constant & Van den Heuvel gerechtigd om de wettelijke rente (conform artikel 6:119(A) BW) over de vervallen facturen in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan het in en/of buiten rechte vergoed krijgen van de vervallen posten.

Artikel 8
Indien de opdrachtgever in een andere verhouding dan die van opdrachtgever, in eerdere aangelegenheden met Constant & Van den Heuvel juridische relaties heeft onderhouden, kan opdrachtgever daar nimmer meer een vergelijkend beroep op doen.

Artikel 9
Door ondertekening dezes verklaart u zich akkoord in het mailingbestand van verwerker opgenomen te worden, teneinde per mail voorzien te kunnen worden van bijvoorbeeld wetenswaardigheden uit de branche en (andere) belangwekkende informatie zijdens Constant & Van den Heuvel.

Artikel 10
Op de rechtsverhouding tussen Constant & Van den Heuvel en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd van geschillen tussen Constant & Van den Heuvel en haar opdrachtgever(s) kennis te nemen.